Fotos : Martí Albesa

CONCURS PAELLES 2018
Totes les dades facilitades en aquest imprès seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord aReglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d,abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Teniu dret d’accés al fitxer, de rectificació i cancel·lació de les vostres dades, mitjançant una sol·licitud escrita a Penya AOAPIX (C/ Bonaire, 20 17800-OLOT). Amb el lliurament d’aquest formulari el remitent dóna el consentiment al tractament de les dades incloses, que en cap cas seran objecte de cessió a tercers.

Tant bon punt ens feu arribar el vostre formulari de Reserva, rebreu un correu amb les dades que ens heu enviat.

En un termini màxim de 24 hores rebreu un correu indicant-vos si hem pogut acceptar la vostra inscripció al concurs.

Les reserves es procesaran per rigorós ordre de recepció i s'aniran acceptant fins a esgotar tot l'espai disponible.

GRÀCIES PER VOLER PARTICIPAR EN AQUEST CONCURS !

Penya AOAPIX - 29 anys al carrer !